Millaisia haasteita liittyy ammattimaiseen kuluttajaelektroniikan tuontiin Kiinasta?

Moni ammattimaiseen kuluttajaelektroniikan maahantuontiin tähtäävä yrittäjä suuntaa katseensa kohti Kiinaa. Maan elektroniikan hinnat ovat houkuttelevan alhaiset ja tarjonta laajaa, mutta maahantuontiin liittyy myös monenlaisia haasteita, jotka on hyvä tiedostaa siinä vaiheessa, kun suunnittelee oman maahantuontialan yrityksen perustamista.

Aivan ensimmäiseksi kerromme tärkeimmistä seikoista, jotka tulee huomioida suunnitellessasi ammattimaista kuluttajaelektroniikan maahantuontia esimerkiksi Kiinasta. Tämän jälkeen pureudumme kansainvälisten toimitusketjujen sisältämiin riskeihin, jotka on hyvä tiedostaa, jotta näihin mahdollisiin riskeihin voisi varautua ennakolta. Lopuksi kerromme siitä, millaisia asioita kannattaa sopia kauppasopimuksessa. Etenkin kansainvälisessä kaupankäynnissä on hyvä kirjata sopimusehdot ylös, jotta kaupankäynti olisi turvallista myös mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon suunniteltaessa ammattimaista kuluttajaelektroniikan maahantuontia?

Ensinnäkin on tärkeää tiedostaa, millaisia riskejä liittyy kansainvälisiin toimitusketjuihin ja miten tällaisissa tilanteissa kannattaa laatia kauppasopimus. Myös maksaminen on kansainvälisen kaupankäynnin kohdalla aivan oma taiteenlajinsa. Maahantuojan on tunnettava myös ne lait sekä asetukset, jotka koskevat kyseessä olevien tuotteiden maahantuontia. Hänen tulee tuntea kuluttajakauppaa koskevat maahantuojan vastuualueet, kuten kuluttajansuoja, virhevastuu sekä tuotevastuu.

Tämän lisäksi hänen tulee tutustua siihen, kuinka tulli suhtautuu tällaiseen maahantuontiin ja millaisia hankintakanavia hänen kannattaa toiminnassaan käyttää. Esimerkiksi Kiina on kauppakohteena kiinnostava, mutta samalla myös haastava maa. Vaikka toiminnan aloittaminen sisältääkin riskejä ja haasteita, sisältää se myös monia mahdollisuuksia, kunhan yrittäjä vain malttaa tutustua huolella etukäteen kaikkeen toimintaan vaikuttavaan lainsäädäntöön sekä tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Ellet tunne lainsäädäntöä kuin omia taskujasi, saatat tehdä tahtomattasi sellaisia virheitä, jotka kostautuvat myöhemmin.

Vaikka jokin tietty elektroninen laite saattaisikin tuntua Kiinasta hankittuna houkuttelevan edulliselta, tulee aina laskea tuotteen kokonaishankintakustannukset. Tuotteen toimitus ja esimerkiksi kuljetuksen aikaiset vakuutukset saattavat nostaa hintaa yllättävän paljon. Lisäksi tulee tietysti huomioida ne kustannukset, jotka tuotteen myynnistä aiheutuvat. Kuinka paljon tuotteen markkinointi maksaa? Entäpä missä varastoit myymäsi tuotteet ja paljonko varastotilojen vuokraaminen maksaa? Miten hoidat tuotteiden kuljetuksen Suomessa loppuasiakkaille ja mitä tämä maksaa?

Pohdi tuotteen ostamisesta ja myymisestä aiheutuvia kustannuksia monelta eri kannalta ja laske kustannukset tarkkaan, jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä. Houkuttelevan edullinen ostos Kiinasta saattaakin nimittäin lopulta maksaa yllättävän paljon eikä voittomarginaalia välttämättä jää läheskään niin paljon kuin olit etukäteen ajatellut. Myös ostojen rahoitus tulee suunnitella huolella etukäteen, jottei yrityksesi joutuisi taloudellisiin vaikeuksiin.

Jos tunnet itsesi epävarmaksi tai jos olet aloittelija maahantuonnin saralla, voi olla hyvä idea kääntyä alan konkarin puoleen. Esimerkiksi ammattitaitoisesta yritysneuvonnasta voi olla apua erilaisten maahantuontiin liittyvien kysymysten pohtimisessa ja ratkaisemisessa.

Millaisia riskejä liittyy kansainvälisiin toimitusketjuihin?

Kansainvälisten toimitusketjujen sisältämät riskit on todella tärkeä tiedostaa, jos aikomuksena on maahantuoda elektroniikkaa. Ensinnäkin tulee sopia sopimukseen sovellettavasta lainsäädännöstä valiten se maa, jonka lainsäädäntöä sovelletaan. Tavallisesti sopimusten teossa sovelletaan myyjän kotimaata.

Ennen kuin rynnätään tekemään sopimuksia ulkomaisten toimijoiden kanssa, tulee tutustua lakiin, joka koskee kansainvälistä irtainta. Tämä laki pyrkii tasoittamaan maiden lainsäädännöissä ilmeneviä eroavaisuuksia käytäessä kansainvälistä kauppaa. Tutustu siis UNICITRAL-lain sisältöön!

Toimitusketju sisältää monia riskejä puhuttaessa kansainvälisestä maahantuonnista. Useat sopimuskumppanit ja yritysten käyttämät alihankkijat sekoittavat soppaa entisestään, ja kun vielä asiakasverkostokin on laaja ja monimuotoinen, saadaan lopputulokseksi yhtälö, joka on oikea sopimusviidakko. Tällainen monimutkainen verkosto on alttiina erilaisten häiriöiden suhteen. Jos toimitusketjun missä tahansa vaiheessa esiintyy häiriö, saattaa tämä heijastua myös muihin ketjun toimijoihin. Samalla häiriö saattaa moninkertaistua. Myös loppukäyttäjä kärsii helposti toimitusketjun jossakin vaiheessa esiintyvästä häiriöstä.

Millaisia asioita kannattaa sopia kauppasopimuksessa?

Kauppasopimus tuo turvaa kaupan molemmille osapuolille. Erityisesti ristiriitatilanteissa kirjallinen kauppasopimus on tärkeä dokumentti. Kauppasopimukseen tulee ensinnäkin kirjata kaupan sopijapuolet yhteystietoineen. Tämän jälkeen on kaupan kohteen määrittelyn vuoro. Tämän jälkeen kirjataan ylös kaupan kohteen hinta sekä suunniteltu maksutapa. On tärkeää myös määritellä mahdollisimman tarkasti kaupan kohteen toimittamisesta. Minne kohde toimitetaan, milloin se toimitetaan ja miten se toimitetaan.

Lisäksi määritellään ne tapaukset, joissa kaupan toisella osapuolella on oikeus vetäytyä ilman, että hän saa sanktioita. Lisäksi on hyvä sopia siitä, onko ostajalla oikeus tarkastaa tuote ennen sen toimittamista sekä se, millaisin ehdoin myyjä ottaa vastuuta tuotteessa mahdollisesti myöhemmin ilmi tulevista virheistä. Tämä viittaa tuotteen takuuseen. On myös hyvä sopia kaupankäynnin kohteen vaaranvastuun siirtymisestä eli siitä, milloin vaaranvastuu siirtyy myyjältä kohteen ostajalle. Lisäksi voidaan sopia jo etukäteen, kuinka mahdolliset ristiriitatilanteet on tarkoitus ratkaista.

Voit myös sopia esimerkiksi vakuutuksista, verolausekkeista sekä tuotevastuuasioista. Sopimukseen voidaan kirjata tärkeitä asioita myös salassapitovelvollisuuteen liittyen sekä seikkoja, jotka liittyvät sopimuksen siirtämiseen. Huolehdi siitä, että ymmärrät sopimukseen kirjatut ehdot ja että olet valmis seisomaan niiden takana.